Forskargrupper vid avdelningen för högenergifysik

ATLAS vid Uppsala universitet

ATLAS-experimentet vid CERNs stora hadronkolliderare LHC (Large Hadron Collider) i Genève är ledande inom den experimentella forskningen inom elementarpartikelfysiken. Avdelningen för högenergifysik är med både i uppbyggnad och utveckling av den avancerade teknologin i experimentet och i den teoretiska tolkningen och analysen av de stora datamängder experimentet producerar.

IceCube

IceCube är en partikeldetektor vid sydpolen som registrerar växelverkningar med den nästan masslösa partikeln som kallas neutrino. IceCube letar efter neutriner från astrofysikens våldsammaste källor: exploderande stjärnor, gammablixtar, omvälvande fenomen som svarta hål och neutronstjärnor.

Teoretisk partikelfysik

Teorigruppen ägnar sig åt teoretisk fysik med koppling till experimentella frågeställningar. Vi studerar t.ex. Higgsfysik bortom Standardmodellen, den starka växelverkan och kvantkromodynamik, astropartikelfysik m.m.

Grid – Nätverksbaserad beräkningskraft

Analys av stora datamängder, som t.ex. de data som samlas in vid experimenten vid CERN, kräver tillgång till stora mängder databeräknings- och datalagringsresurser. Alla dessa resurser finns inte tillgängliga på ett enskilt datorcenter, utan resurser från många olika ställen används för att tillfredsställa dessa behov. Gruppen för nätverksbaserad beräkningskraft arbetar med utveckling av programvara för att kunna koppla samman dessa geografiskt åtskilda resurser till en nätverksbaserad beräkningsinfrastruktur.