Kärnreaktionsgruppen

En medlem i gruppen tittar på kablarna till en detektor som står bakom en blyskärm för att inte bakgrundsstrålning ska störa mätningen.

Vi gör olika mätningar för neutron-inducerade reaktioner, och bidrar till utvecklingen av modeller för de här processerna. Vi siktar mot en bättre förståelse av hur mikroskopiska kärnprocesser påverkar storskaliga system.

Några exempel på tillämpningar är

  • dosimetri och cancerterapi med snabba neutroner
  • strålningseffekter på mikroelektronik
  • kärnreaktorer, särskilt snabba reaktorer inom generation IV.

I praktiken betyder det att vi

  • mäter tvärsnitt för produktion av lätta joner i fission, och massfördelningar av fragment
  • förbättrar teoretiska modeller som beskriver kärnreaktioner
  • beräknar parametrar och dess osäkerheter för stora system som till exempel snabba reaktorer, och hur de här parametrarna beror av kärndata.

Forskningsprojekt

Utbytet av en fissionsprocess, det vill säga de nya kärnor som bildas som fragment av fissionen, säger mycket om vad som händer i själva reaktionen. Genom att mäta egenskaper som massa, energi och rörelseriktning lär vi oss mer om vad som händer när kärnor delas. Vi mäter också reaktionstvärsnitt för olika typer av kärnreaktioner.

Det är också viktigt att förstå osäkerheter i data om kärnreaktioner, och hur dessa osäkerheter påverkar utfallet av simuleringar och beräkningar av realistiska situationer. Vi gör arbete med kärndatabibliotek och beräkningskoder som TALYS.

Du kan läsa mer om våra forskningsprojekt om du följer länkarna till höger.

Populärvetenskap

Samhällstjänst för snabba neutroner: Kan använt kärnbränsle bli morgondagens energikälla? Stephan Pomp (Installationsföreläsningar 2012)

Tidigare projekt

Sådant som gruppen arbetat med tidigare.

Projektet AVKOK var en del av fil. dr. John Lobergs avhandlingsarbete. AVKOK står för Avancerad Void-monitorering i KOKvattenreaktorer och behandlas i kapitel 4 i John Lobergs doktorsavhandling: Novel Diagnostics and Computational Methods of Neutron Fluxes in Boiling Water Reactors (2010).

Ett besläktat projekt inom avdelningen, som också utnyttjar neutroner för att utläsa voidhalten i kokvattenreaktorer, är Studier av voidfördelning med neutrontomografi.

John Lobergs arbete är även en del av bakgrunden till projektet Härdmonitorering i blykylda snabba reaktorer.

Våren 2013 stod vi också som värdar för mötet Uncertainties in the fuel cycle. På mötets arkivsida finns presentationerna från de båda dagarna.

Senast uppdaterad: 2021-12-08