Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik Exjobbsredovisningar

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65694871831 Lösenord: U-235
  • Föreläsare: Marcus Ekstam och Lars Vikström
  • Arrangör: Avdelningen för tillämpad kärnfysik
  • Kontaktperson: Mattias Lantz
  • Telefon: 0730-454384
  • Seminarium

Två examensarbeten på högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik redovisas:
Marcus Ekstam: Analys av historiska transmitterdata - Förlängning av kalibreringsintervall
Lars Vikström: Vibrationsmätningar - Uppföljning av negativa trender
Presentationerna ges på svenska.

Student: Marcus Ekstam
Titel: Analys av historiska transmitterdata - Förlängning av kalibreringsintervall
Abstract:
A large quantity of pressure transmitters are tested every year at the nuclear power plant located in Forsmark. At the department responsible for testing the common belief is that the transmitters rarely fail or need calibration. As such the question has been raised whether the intervals between tests could be increased. Testing more than necessary increases the chances of mishandling and wears out the equipment. Historic calibration data has been gathered and analyzed, in addition confidence intervals were calculated to try and approximate if future signals would be within accepted tolerances and to
point at those instead of performing the controls. The results of the calculations show that the signals are not within accepted tolerances and this method is not a suitable replacement for regular controls. However the intervals between controls can be increased to once every two years.
Handledare: Johan Eriksson, Forsmark
Examinator: Michael Österlund
Ämnesgranskare: Mattias Lantz

 

Student: Lars Vikström
Titel: Vibrationsmätningar - Uppföljning av negativa trender
Abstract:
I denna studie har data över vibrationsmätningar från Forsmark – Vattenfall AB:s databas studeras, målet har varit att se hur den ska kunna omarbetas så att den blir lättare att tolka och mer överskådlig för flera inom underhåll.
Idén har varit att använda all den data som finns tillgänglig för att skapa graf/grafer över längre tid för att leta efter trender inom system som är snarlika varandra, vilket finns eftersom det finns redundans i systemen och block 1 & 2 är syskonblock, så det går att jämföra mellan dem.
Vidare är det tänkt att implementera resultatet från detta arbete i balanserade styrkort (Scorecard) som redan används på Forsmark i dagsläget, detta görs för att få in data över hur underhållet går och hur många maskiner som behöver underhållas jämfört med tidigare perioder.
Arbetet har gått ut på att hämta datafiler från Forsmarks databas och via ett Excel script som omarbeta all data så att grafer kan skapas över de olika mätningar som utförs regelbundet av Underhållsgruppen NMM 1–3 (Mekaniskt underhåll) på Forsmark.
Arbetets resultat har verifierats genom den speciella programvara som NMM 1–3 använder men som övriga inte har erfarenhet inom. Där finns alla grafer och all data redan att tillgå, något som inte finns lika enkelt är dock möjligheten att jämföra olika maskiner samtidigt, något som detta arbete försöker skapa.
Då övriga inom underhåll inte har erfarenhet inom den programvaran så används Excel i stället, då det är ett program alla har tillgång till och god kunskap inom. Det som framkommer av arbetet är att mängden data är väldigt stor men möjligheten att komma till målet är goda, datafilerna behöver viss omarbetning för att enkelt kunna används för graf skapande och vissa saker finns tyvärr inte med i datafilerna utan måste hämtas från specialprogramvaran NMM 1-3 har.
Handledare: Urban Andersson , Forsmark
Examinator: Michael Österlund
Ämnesgranskare: Erik Branger