Lika villkor

Institutionen för fysik och astronomi anser att strävan efter lika villkor är en viktig aspekt vad gäller forskning och undervisning. Därför ska alla anställda och studenter bemötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor, fritt från diskriminering, oavsett:

 • kön
 • könsidentitet eller könsuttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

(De sju diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagen)

Diskriminering

Enligt lag:

 • Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
 • Bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till:
  • De ekonomiska och praktiska förutsättningarna.
  • Varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde.
  • Andra omständigheter av betydelse.
 • Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
 • Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker
  någons värdighet.

Rapportera diskriminering

Alla typer av diskrimineringar eller trakasserier kan rapporteras till:

 • Petra Jönsson, lika villkorsombudsman, institutionen för fysik och astronomi
 • Övriga medlemmar i lika villkorsgruppen (se nedan)
 • Prefekt
 • Universitetets lika villkorsombudsman
 • Rektor

Mer information finns i universitetets riktlinjer för Hantering av trakasserier och sexuella trakasserier.

Lika villkorsgruppen

Finansiellt stöd

Under de senaste åren har institutionen för fysik och astronomi fördelat ca. två miljoner SEK per år, för att förbättra lika villkorssituationen på institutionen.

Seminarieserie och kurs om lika villkor

För att utbilda alla medarbetare inom likavillkorsfrågor har lika villkorsgruppen tagit initiativ till en seminarieserie och en doktorandkurs.

Seminarium:

 • The gender perspective: Changes during the last 15 years
  Prof. Karin Schönning, Uppsala universitet
  Datum: 2021-03-19
   
 • Female Faculty: Why so few and why care?
  Prof. Pernilla Wittung-Stafshede, Chalmers
  Datum: 2021-02-19
För information om doktorandkursen Equal Opportunities and Unconscious Bias kontakta kursansvarig Karin Schönning.

Mer information om lika villkor

Fakultetens lika villkorssida – Här hittar du gällande Fakultetens lika villkorsplan, Handlingsplan lika villkor såväl som Plan för likabehandling av studenter.

Universitetets lika villkorssida

Kontakt

physics-jamgrupp@lists.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-09-28