Forskarutbildning vid institutionen för fysik och astronomi

Ett bra sätt att komma in på forskarutbildningen är att genomföra sitt examensarbete på den avdelning och inom det ämnesområde man är intresserad av att doktorera inom. När du har avlagt en examen, enligt behörigheten nedan, kan du söka in på forskarutbildningen, som kan leda till filosofie eller teknologie licentiatexamen och filosofie eller teknologie doktorsexamen.

En licentiatexamen tar två år på heltid och en doktorsexamen tar fyra år på heltid. Som doktorand får du en handledare och genomför ett eget forskningsprojekt, enskilt eller i en grupp. Därutöver läser du kurser och vanligtvis är forskarutbildningen kombinerad med undervisning eller annat uppdrag på 20%, vilket innebär att det i praktiken tar fem år att slutföra en doktorsexamen. Doktoranders lön följer doktorandstegen.

Lediga platser inom forskarutbildningen utlyses av den institution eller det forskningsprogram som ansvarar för ämnet eller inriktningen. Utlysningen av lediga doktorandtjänster sker löpande under året och kan även hittas på universitetets centrala sidor.

Behörighet

Behörighetskraven till utbildning på forskarnivå är följande:

  • Grundläggande behörighet, dvs. avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller i huvudsak motsvarande kunskaper.
  • Särskild behörighet, det vill säga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning eller särskild yrkeserfarenhet. Den särskilda behörigheten framgår av ämnets studieplan.
  • Att den sökande bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Studieplaner inom forskarutbildning inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

ANTAGNING

Doktorander antas normalt av prefekten vid den institution som ansvarar för ämne/inriktning. Doktorander med annan finansiering än anställning som doktorand vid Uppsala universitet, till exempel industridoktorander, stipendiater, doktorander anställda vid annat lärosäte, deltidsdoktorander och licentiander antas av fakultetsnämndens arbetsutskott, efter beredning av forskarutbildningsnämnden.

Antagningsbeslutet fattas efter samråd med dem som tjänstgör som handledare vid institution/avdelning. I samband med antagningen skall en individuell studieplan upprättas. Normalt formulerar handledarna forskningsprojektet i samband med antagningen.

Ansökan om antagning till forskarutbildning
Checklista för antagning av doktorand
Individuell studieplan

Studieplan

Studieplanen består av tre delar: en allmän, en ämnesinriktad och en individuell del. Den individuella studieplanen upprättar studenten tillsammans med sin handledare och de övriga två finns på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens webb. Där kan du även hitta allmän information om forskarstudier vid fakulteten.

Doktorandombudsmän

Doktorandombudsmännen är två doktorander anställda av institutionen för fysik och astronomi för att hjälpa doktorander med frågor kring finansiering, anställningsvillkor, trakasseri, diskriminering och problem med handledare eller kollegor. Alla frågor och ärenden behandlas med tystnadsplikt. Doktorandombudsmännen har också ansvaret för att organisera och vara ordförande för doktorandrådet.

Mer om doktorandombudsman

EFTER UTBILDNINGEN

En doktorsexamen i fysik öppnar vägen för såväl en forskarkarriär som ett yrkesliv utanför universitetsvärlden.

KONTAKT

Mattias Klintenberg