Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik 2019/2020

Anmälan

Är du intresserad av storskalig avancerad energiteknik av stor betydelse för det svenska samhället? Då finns Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik för dig. Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som ingenjör inom kärnkraftindustrin eller någon av dess många underleverantörer med goda möjligheter till utveckling och karriär. Programmet är ettårigt och du ska tidigare ha läst minst två år på ett högskole- eller civilingenjörsprogram.

Om programmet

Inom det svenska energisystemet spelar kärnkraft en viktig roll för att elenergi ska kunna produceras hållbart, med liten miljöpåverkan och hög tillgänglighet oavsett yttre faktorer, speciellt med tanke på att andelen elenergi i det svenska energisystemet förväntas öka då fossila bränslen på sikt ska fasas ut. Inom överskådlig framtid förväntas kärnkraften utgöra knappt 1/3 av elenergiproduktionen och för att säkerställa att kärnkraften kan drivas säkert under lång tid har kärnkraftindustrin ett långsiktigt behov av ingenjörer inom områden som drift, service, underhåll och teknisk utveckling. För dig som är intresserad av avancerad, storskalig teknik erbjuder kärnkraftsindustrin en mångfald av arbetsuppgifter inom så gott som alla ingenjörstekniska ämnesområden med goda möjligheter till personlig utveckling och karriär.

För att fungera som en effektiv ingenjör inom branschen är det viktigt med en god kunskap om kärnkraft ur ett systemperspektiv eftersom den omfattar så många ämnesområden. Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik är därför skräddarsytt i samråd med näringsliv och myndigheter för att på bästa sätt ge detta systemperspektiv. Utmärkande för utbildningen är den mycket nära kopplingen till näringslivets aktörer vilket innebär att du som student under utbildningen kommer att träffa personer som professionellt arbetar med kärnkraft och som deltar i utbildningen som gästlärare, handledare och mentorer. På så vis får du redan under utbildningen en god insyn i industrins förutsättningar med god möjlighet att bygga ett professionellt nätverk.

Läs Vattenfalls pressmeddelande där de aktivt stöder programmet

Utbildningen, som är den enda i sitt slag i Sverige, läser du i Uppsala som ett tredje år av en högskoleingenjörsutbildning. För att bli antagen till programmet behöver du ha läst två år (minst 110 högskolepoäng (hp) avklarade kurser) på ett högskole- eller civilingenjörsprogram i maskinteknik, elektroteknik eller motsvarande, eller redan ha en sådan examen.

Examen

Utbildningen leder till en högskoleingenjörsexamen i kärnkraftteknik, vilket är en yrkesexamen.

Upplägg

​Inom programmet läser du kärnkraftsrelevanta ämnen som exempelvis lättvattenreaktorteknik, material- och kärnbränsleteknik, ångturbinteknik, kärnkraftsäkerhet, elkraftteknik och projekthantering. Programmet avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng (hp) som utförs inom industrin.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Huvuddelen av programmet ges vid vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Vissa moment, som exempelvis laborationer och studiebesök, sker på annan ort. En relativt stor andel av undervisningen är schemalagd, särskilt under höstterminen.

Vid utformningen av programmet har stor vikt lagts vid sammanhang och progression mellan kurserna som därigenom knyter an till varandra. Undervisningsformerna är anpassade till ämnesinnehållet och utöver föreläsningar och lektioner kommer du att genomföra laborationer, projekt och grupparbeten. I utbildningen ingår också studiebesök vid kärntekniska anläggningar, laboration vid en forskningsreaktor utomlands samt träning i fullskalesimulator. Samtidigt som du läser kurser genomgår du under läsåret en progressiv träning i presentationsteknik, en kunskap som visat sig vara mycket viktig i en bransch där arbetet ofta genomförs inom projektgrupper.

Examinationen kan beroende på ämne utgöras av skriftlig eller muntlig tentamen, inlämningsuppgifter och seminarier.

Ett mentorsprogram genomförs under läsåret för att ge studenterna inblick i kärnkraftindustrins möjligheter och förutsättningar samt ge möjlighet att redan under utbildningen skapa kontakter och bygga nätverk.

Utöver Uppsala universitets egna lärare som är aktiva forskare inom området deltar även medarbetare från kärnkraftindustrin i undervisningen som gästlärare, handledare och mentorer. Samtliga universitetslärare inom utbildningen har genomgått högskolepedagogisk utbildning.

Undervisningen sker på svenska, men viss litteratur kan vara på engelska.

Karriär

Med en examen i kärnkraftteknik från Uppsala universitet får du möjlighet till ett spännande arbete som ingenjör inom reaktordrift, service, underhåll eller teknisk utveckling vid något av de svenska kärnkraftverken som finns i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals eller vid någon av all de konsult- och underleverantörsföretag som tillhandahåller tjänster och produkter till kärnkraftverken.

Utvecklings- och karriärmöjligheterna är mycket goda, inte minst beroende på den systemförståelse som programmet ger dig.

En relativt stor andel av tidigare programstudenter har valt en karriärväg inom drift vid kärnkraftverken, som efter kompletterande industriförlagd fortbildning, leder fram till befattningar som reaktor- och/eller turbinoperatör. Samtliga studenter som tidigare utexaminerats från programmet har erbjudits anställning inom kärnkraftindustrin.

Behörighet och anmälan

Svenskspråkiga studenter med medborgarskap i länder som inte har undertecknat icke-spridningsavtalet kommer beroende på lagstiftning att få problem både att genomföra programmet och med framtida anställning inom kärnkraftindustrin i Sverige. Sådana studenter kommer att erbjudas utbildning i särskild ordning.

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

60 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1555 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8). Därutöver krävs 110 hp inom ett högskole- eller civilingenjörsprogram med inriktning elektroteknik, maskinteknik eller motsvarande.

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 130000 kr

Kontakt och mer info

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1

Telefon: 018-471 30 03

Michael Österlund (programansvarig) michael.osterlund@physics.uu.se

Telefon: 018-471 58 40

Studievägledare studievagledare-KKI@uadm.uu.se